Nr postępowania DZ/RSIM/341/078/06

Wykonanie projektów map "informacji osiedlowej" i informatorów dla ronda Kaponiera zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej dla miasta Poznania

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Pietruska & Mierkiewicz Wydawnictwo i Bank Geoinformacji Sp. z o.o., ul. Perzycka 11, 60-182 Poznań z ceną brutto 71 431,00 zł.
Data zamieszczenia informacji