Nr postępowania DZ/UD/341/087/06

Wykonanie remontu ul. Piłsudskiego w Poznaniu na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Inflanckiej

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Poznaniu, ul. Bystra 7, 60-961 Poznań, z ceną brutto 2 589 608,77 zł.
Data zamieszczenia informacji