Nr postępowania DZ/UD/341/68/13

Remont nawierzchni chodnika w ul. Promienistej w Poznaniu (na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Promienistej nr 12d strona zachodnia).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 99.034,50 PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­- oferta nr 1 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 80,93; ­- oferta nr 2 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo liczba uzyskanych punktów: 100; ­- oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o., ul. Os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 77,01; ­- oferta nr 4 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,22.
Data zamieszczenia informacji