Nr postępowania DZ/RB/341/67/13

Wykonanie projektów koncepcyjnych dla strefy Tempo 30 w centrum Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Biuro Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, z ceną brutto dla Zadania Nr 1 (wykonanie projektu koncepcyjnego dla II podobszaru strefy 30 w centrum miasta): 19.680,00 zł oraz z ceną brutto dla Zadania Nr 2 (wykonanie projektu koncepcyjnego dla III podobszaru strefy 30 w centrum miasta): 19.680,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów dla Zadania Nr 1: 26,67; dla Zadania Nr 2: 22,86; - oferta nr 2: STADTRAUM Polska Sp. z o.o., ul. Nektarowa 11, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów dla Zadania Nr 1: 76,35; dla Zadania Nr 2: 67,88; - oferta nr 3: Biuro Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania Nr 1: 100,00; dla Zadania Nr 2: 100,00.
Data zamieszczenia informacji