Nr postępowania DZ/UD/341/70/13

Remont nawierzchni chodników w ul. Skalnej oraz w ul. Maszynowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Andrzeja Szeszułę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych DROGOPAL, ul. Przemysława 17, 64-330 Opalenica, z cenami brutto: - dla zadania nr 1 ? ul. Skalna ? 93.203,64 zł brutto, - dla zadania nr 2 ? ul. Maszynowa ? 119.393,57 zł brutto. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 ? Andrzej Szeszuła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych DROGOPAL, ul. Przemysława 17, 64-330 Opalenica, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? ul. Skalna ? 100; Oferta nr 2 ? Andrzej Szeszuła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych DROGOPAL, ul. Przemysława 17, 64-330 Opalenica, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 2 ? ul. Maszynowa ? 100; Oferta nr 3 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? ul. Skalna - 96,50; ? Zadanie nr 2 ? ul. Maszynowa ? 89,06; Oferta nr 4 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe NORTEX, os. J.III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? ul. Skalna ? 89,91; Oferta nr 5 ?Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?TOR?BRUK? Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? ul. Skalna -98,32; ? Zadanie nr 2 ? ul. Maszynowa ? 84,99.
Data zamieszczenia informacji