Nr postępowania DZ/RB/341/71/13

?Modernizacja systemu sterowania ruchem ? Etap I?

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Andrzeja Wołodźko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Wołodźko ?AWOTEL?, ul. Byczyńska 8A, 60-318 Poznań, z ceną brutto 402.309,56 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? Andrzej Wołodźko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Wołodźko ?AWOTEL?, ul. Byczyńska 8A, 60-318 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100, oferta nr 2 ? SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 78,00.
Data zamieszczenia informacji