Nr postępowania DZ/UD/341/72/13

Remont nawierzchni jezdni ul. Krajeneckiej na odc. od
ul. Biskupińskiej do ul. Rzeszowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Stanisława Joachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH ? GUM Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 145.710,81 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Stanisław Joachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH ? GUM Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2: ?Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR ? DROG S.C.? Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 93.09.
Data zamieszczenia informacji