Nr postępowania DZ/UI/341/56/13

Kontrola okresowa 5-letnia obiektów budowlanych miejskiej kanalizacji deszczowej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 1.291.500,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji