Nr postępowania DZ/UD/341/75/13

?Remont nawierzchni chodnika w ul. Tomickiego (na odc. od nr 19 do ul. Konarskiego, strona zachodnia) i w ul. Św. Michała (na odc. od ul. Małachowskiego do przejazdu kolejowego, str. zachodnia) w Poznaniu?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla zadania nr 1 i 2 uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowo - Handlowe NORTEX, os. J.III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z cenami brutto: - dla Zadania nr 1 ? 22.851,37 zł, - dla Zadania nr 2 ? 60.513,15 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? 73,00; ? Zadanie nr 2 ? 78,00; Oferta nr 2 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe NORTEX, os. J.III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? 100; ? Zadanie nr 2 ? 100.
Data zamieszczenia informacji