Nr postępowania DZ/UD/341/77/13

Remont nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Promienistej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 67.231,82 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 88,51; - oferta nr 2: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 85,28; - oferta nr 3: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno?Usługowo?Handlowe Stanisław Konwisarz, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 68,84; - oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 63,21; - oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR ? BRUK Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 99,35; - oferta nr 6: DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji