Nr postępowania DZ/UD/341/86/13

Remont nawierzchni chodnika w ul. Mazowieckiej w Poznaniu ? etap I
(na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Pomorskiej; strona lewa ? południowa)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, z siedzibą w Puszczykowie (62-040) przy ul. Ks. I. Posadzego 5B, z ceną brutto 334.886,07 pln. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 100,0 - oferta nr 2 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman DYBA Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,3
Data zamieszczenia informacji