Nr postępowania DZUD/341/85/13

Remont nawierzchni chodników w ul. Kossaka na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Grottgera w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 163.770,13 zł PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT?BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 98,34; - oferta nr 2 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów:100; - oferta nr 3 ? Aneta Bałasz- Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS , ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 73,27; - oferta nr 4 ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?TOR?BRUK? Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,78; - oferta nr 5 - Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 74,52.
Data zamieszczenia informacji