Nr postępowania DZ/IB/341/91/13

Przebudowa placu u zbiegu ulic Dolina i Górna Wilda w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman DYBA Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 251.780,62 pln PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna , ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 95,49 - oferta nr 2 ? Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 98,35 - oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman DYBA Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00
Data zamieszczenia informacji