Nr postępowania DZ/UD/341/97/13

Interwencyjne wypompowywanie mieszaniny wody opadowej, wody roztopowej oraz piasku z miejsc retencjonowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia lub nieprzejezdności drogi publicznej na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 141.450,00 zł.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 2 - SKIP RECYKLING M. Bąbała Sp. j., ul. Sadowa 14/2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 78,31.
Data zamieszczenia informacji