Nr postępowania DZ/IB/341/89/13

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Strzeszyńskiej na odcinku od ul. Iwonickiej do ul. Biskupińskiej oraz w ciągu ul. Sucholeskiej i Biskupińskiej na odcinku od ul. Strzeszyńskiej do ul. Jastrowskiej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o., Spółka komandytowa, ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 3.040.017,31 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1: Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o., Spółka komandytowa, ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji