Nr postępowania DZ/UI/341/101/13

Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2013 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych części zamówienia uznane zostały oferty złożone przez: - Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo ? Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, oferta z ceną brutto dla: części 1 ? 35.100,00 PLN, części 2 ? 35.100,00 PLN. - Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ROMI ? Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań, oferta z ceną brutto dla części 3 ? 34.992,00 PLN. - Zakład Konserwacji Zieleni ?BONSAI? S.C., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, oferta z ceną brutto dla części 4 ? 31.687,20 PLN. - Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN ? EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, oferta z ceną brutto dla części 5 ? 44.906,40 PLN. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo ? Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części 1 ? 100, dla części 2 - 100. - oferta nr 2 złożona przez Pawła Friebe prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe ?ECOR?, ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: dla części 3 ? 66,13, dla 4 części ? 59,88. - oferta nr 3 złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN ? EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części 5 ? 100. - oferta nr 4 złożona przez Zakład Konserwacji Zieleni ?BONSAI? S.C., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części 4 ? 100. - oferta nr 5 złożona przez Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ROMI ? Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części 3 - 100.
Data zamieszczenia informacji