Nr postępowania DZ/IB/341/100/13

Remont ciągu pieszego łączącego ul. Słowiańską z ul. Warzywną
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Marka Króla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Produkcyjny DACHBUD, ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska, z ceną brutto: 87.789,02 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­ oferta nr 1 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 72,31; ­ oferta nr 2 - Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 97,81 ­ Oferta nr 3 ? Marek Król prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Produkcyjny DACHBUD, ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska ? liczba uzyskanych punktów: 100; ­ Oferta nr 4 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów:83,32.
Data zamieszczenia informacji