Nr postępowania DZ/IB/341/159/06

Budowa ulic na Osiedlu Kobylepole w Poznaniu,
etap II, obejmujący: ul. Rysia od ul. Kobylepole do ul. Żbikowej; ul. Żbikową,
od ul. Rysiej do ul. Sępiej; ul. Sępią od ul. Wiewiórczej do ul. Majakowskiego;
ul. Wiewiórczą - całość.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (najniższa cena), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jerzego Cegłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, z siedzibą w miejscowości Borowo Młyn (62-010 Pobiedziska), przy ul. Starych Wierzb 17? z ceną brutto 2.821.282,88 zł.
Data zamieszczenia informacji