Nr postępowania DZ/IB/341/78/13

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy północnej nitki mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej- Bałtyckiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, z ceną brutto: 253.056,51 zł.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? WYG International Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 57,97; - oferta nr 2 ? Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72a, 80-254 Gdańsk, liczba uzyskanych punktów: 33,61; - oferta nr 3 ? Mosty Gdańsk Sp z o.o., ul. Jaśminowy Stok 12a, 80-177 Gdańsk, liczba uzyskanych punktów: 57,95; - oferta nr 4 - Pracownia Projektowa MOST s.c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 91,44; - oferta nr 5 - SMP Projektanci Szuba Matysik, Pokorski Sp. j., ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 94,37; - oferta nr 6 - Lafrentz ? Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 51,85; - oferta nr 7 - DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 8 - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 61-891 Poznań oraz Maciej Żuchowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie, os. Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 55,60.
Data zamieszczenia informacji