Nr postępowania DZ/IB/341/103/13

Budowa chodnika w ulicy Wieprawskiej w poznaniu od ul. Gardowskiej do ul. Szczepankowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 162.038,36 zł.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Jerzy Górny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GÓR-BUD, ul. Komorowskiego 6/192, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów: 82,02; - oferta nr 2 ? Aneta Bałasz - Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET ? TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 81,07; - oferta nr 3 ? POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 89,08; - oferta nr 4 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji