Nr postępowania DZ/UD/341/109/13

Remont nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Arciszewskiego na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Palacza ? strona zachodnia w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Stanisław Konwisarz ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno?Usługowo?Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 58.006,58 zł (cena po poprawkach). PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,89; - oferta nr 2: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Stanisław Konwisarz ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno?Usługowo?Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji