Nr postępowania DZ/UD/341/108/13

Remont nawierzchni jezdni w ul. Libelta w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Anetę Bałasz ? Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET ? TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, z ceną brutto: 99.970,39 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 79,44; - oferta nr 2: RBD SYSTEM Sp. z o.o., ul. Międzyborska 33 A, 60-162 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,51; - oferta nr 3: ?POL-DRÓG PIŁA? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 58,10; - oferta nr 4: Aneta Bałasz ? Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET ? TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji