Nr postępowania DZ/IB/341/100/13

Remont ciągu pieszego łączącego ul. Słowiańską z ul. Warzywną
w Poznaniu

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wcześniej wybrano do realizacji zamówienia (tj. Marka Króla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Produkcyjny DACHBUD, ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 89.680,20 zł. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Data zamieszczenia informacji