Nr postępowania DZ/DP/341/120/13

Dostawa bonów żywieniowych dla Zarządu Dróg Miejskich
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 1 złożona przez Sodexo Benefis and Rewards Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, z ceną: 81.596,28 zł oraz ilością punktów do realizacji bonów żywieniowych na terenie Poznania: 618. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIACH OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA - 40% ORAZ ILOŚĆ PUNKTÓW DO REALIZACJI BONÓW ŻYWIENIOWYCH NA TERENIE POZNANIA ? 60 % - oferta nr 1 ? Sodexo Benefis and Rewards Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa: cena: 40 pkt; ilość punktów do realizacji bonów żywieniowych na terenie Poznania: 60,00 pkt; łączna liczba punktów w kryteriach: 100
Data zamieszczenia informacji