Nr postępowania DZ/UI/341/184/06

Wykonanie interwencyjnej wymiany zarwanych odcinków przykanalików ulicznych studzienek ściekowych.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (najniższa cena), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Romana Tuczyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjny WOD-KAN i C.O., ul. Gdańska 6/6, 61-123 Poznań, z ceną brutto: 170.800,00 zł.
Data zamieszczenia informacji