Nr postępowania DZ/IB/341/115/13

Przebudowa skrzyżowania ulic Pokrzywno, Garaszewo, Nowotarska, Jarosławska w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 153.279,35 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 86,13. - oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,58. - oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Usługowo ? Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn, liczba uzyskanych punktów: 80,78. - oferta nr 4: Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 5: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 79,95.
Data zamieszczenia informacji