Nr postępowania DZ/UD/341/119/13

Remont nawierzchni chodników w ul. Jaśminowej oraz w ul. Wiązowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 70.218,46 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Aneta Bałasz ? Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET ? TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 75,75; - oferta nr 2: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 76,32; - oferta nr 4: DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 78,47.
Data zamieszczenia informacji