Nr postępowania DZ/IB/341/122/13

Budowa oświetlenia w ciągu ul. Biskupińskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Strzeszyńskiej do ul. Jastrowskiej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 95.203,85 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2: ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 68,81. - oferta nr 3: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul., Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 86,97. - oferta nr 4: Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO ? TECH Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 66,82.
Data zamieszczenia informacji