Nr postępowania DZ/IB/341/113/13

Przebudowa ul. Ks. I. Posadzego w Poznaniu

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wcześniej wybrano do realizacji zamówienia (tj. Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD ? BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń ? rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 16.10.2013r.), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 547.562,54 zł. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Data zamieszczenia informacji