Nr postępowania DZ/IB/341/127/13

Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Ściegiennego w Poznaniu na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Arciszewskiego ? strona południowa.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, z ceną brutto: 1.585.356,03 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 83,64. - oferta nr 3: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 66,23. - oferta nr 4: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 93,52. - oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów: 76,08. - oferta nr 6: Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, liczba uzyskanych punktów: 84,54.
Data zamieszczenia informacji