Nr postępowania DZ/IB/341/123/13

Budowa chodnika w ul. Literackiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Anetę Bałasz ? Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET ? TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, z ceną brutto: 259.518,46 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: ?Pol ? Dróg Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 70,22. - oferta nr 2: Aneta Bałasz ? Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET ? TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 3: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych ?JACH ? GUM?, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,13. - oferta nr 4: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 69,70.
Data zamieszczenia informacji