Nr postępowania DZ/UD/341/129/13

Remont nawierzchni zatok autobusowych w ul. Generała Maczka
i w ul. Umultowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: - oferta złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków dla zadania 1 - wykonanie remontu zatoki autobusowej w ul. Generała Maczka przystanek Sochaczewska w kierunku ul. Słowiańskiej, z ceną brutto 111.515,33 zł; - oferty złożone przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, dla zadania nr 2 wykonanie remontu zatoki autobusowej w ul. Umultowskiej przystanek Stoińskiego w kierunku ul. Opieńskiego, z ceną brutto: 59.889,09 zł (po poprawieniu stwierdzonych oczywistych omyłek rachunkowych), dla zadania nr 3 wykonanie remontu zatoki autobusowej w ul. Umultowskiej przystanek Stoińskiego w kierunku Centrum, z ceną brutto; 61.740,12 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ?100; ? Zadanie nr 2 ? 98,69; ? Zadanie nr 3 ? 96,14; - oferta nr 2 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe NORTEX, os. J.III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 2 ? 97,58; ? Zadanie nr 3 ? 95,41; - oferta nr 3 ? DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 2 ? 100; ? Zadanie nr 3 ? 100.
Data zamieszczenia informacji