Nr postępowania DZ/IB/341/131/13

Budowa chodnika w ulicy Fortecznej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROGOBUD L. Stachowiak i P. Wojciński Sp. j., ul. Wiosny Ludów 2, 62-330 Nekla, z ceną brutto: 112.898,74 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn, liczba uzyskanych punktów: 85,99. - oferta nr 2: Aneta Bałasz - Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET ? TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 89,40. - oferta nr 3: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 99,10. - oferta nr 4: DROGOBUD L. Stachowiak i P. Wojciński Sp. j., ul. Wiosny Ludów 2, 62-330 Nekla, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji