Nr postępowania DZ/IB/341/125/13

Przebudowa urządzeń melioracyjnych Rowu Dworskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Łukasza Łagodę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FRETLESS, os. Czecha 123/12, 61-298 Poznań i P.R.I. AGANA Sp. z o.o., ul. Gdyńska 147, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 1.449.273,38 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­- Oferta nr 1: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 70,79; ­- Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o., ul. Wenedów 15, 61-614 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 75,10; ­- Oferta nr 3: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Łukasz Łagoda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FRETLESS, os. Czecha 123/12, 61-298 Poznań i P.R.I. AGANA Sp. z o.o., ul. Gdyńska 147, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji