Nr postępowania DZ/IB/341/136/13

Budowa chodnika w ul. Błażeja w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?DROGOBUD L. Stachowiak i P. Wojciński? Sp. jawna, ul. Wiosny Ludów 2, 62-330 Nekla, z ceną brutto: 161.277,60 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?JACH ? GUM? Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 74,14; - oferta nr 2: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 56,20; - oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 82,54; - oferta nr 4: ?DROGOBUD L. Stachowiak i P. Wojciński? Sp. jawna, ul. Wiosny Ludów 2, 62-330 Nekla, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 5: Aneta Bałasz ? Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET ? TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 83,56; - oferta nr 6: DROGBET Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 73.09; - oferta nr 7: DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 62,97.
Data zamieszczenia informacji