Nr postępowania DZ/UD/341/151/13

Dostawa, montaż i czasowe udostępnienie Zamawiającemu podpór tymczasowych dla zabezpieczenia wiaduktów w ciągu ul. B. Krzywoustego nad ul. Inflancką w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie (62-069 Palędzie) przy ul. Granicznej 27, z ceną brutto: 301 227,00 pln PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? AK-BUD Kurant Sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 103/1, 61-425 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 51,2; - oferta nr 2 ? FEROCO S.A., ul. Wołczyńska 24, 60-003 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,5; - oferta nr 3 ? MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o., ul. Graniczna 27, Dąbrowa, 62-069 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji