Nr postępowania DZ/IB/341/156/13

Budowa przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ul. Gwarnej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD ? BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 312.733,19 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Aneta Bałasz ? Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET ? TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 78,78. - oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,82. - oferta nr 3: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD ? BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji