Nr postępowania DZ/IB/341/152/13

Przebudowa ul. Katowickiej w Poznaniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowołkowyską do torów tramwajowych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska nr 188, 62-052 Komorniki, z ceną brutto: 2.167.921,65 zł.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 86,17; - oferta nr 2: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 80,37; - oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 89,94; - oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska nr 188, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 5: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 71,68; - oferta nr 6: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn, liczba uzyskanych punktów: 76,90; - oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Gen. Bema nr 33, 64-100 Leszno, liczba uzyskanych punktów: 78,32; - oferta nr 8: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska nr 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 96,74; - oferta nr 9: Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k.., ul. Swierkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 78,62.
Data zamieszczenia informacji