Nr postępowania DZ/UD/341/160/13

Monitorowanie i usuwanie zabrudzeń powierzchni zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez p. Alicję Żwawiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?SKIP? GREEN SKIP, ul. Sadowa 14/2, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto dla I części zamówienia: 44.899,92 zł oraz dla II części zamówienia: 27.630,72 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­- Oferta nr 1 złożona przez Katarzynę Zasieczną prowadzącą działalność gospodarczą pod Clean 4 You Michalak, ul. P. Tomickiego 14/22, 61-116 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 53,33; dla części II zamówienia ? 59,46; - Oferta nr 2 złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 76,36; dla części II zamówienia ? 79,40; - Oferta nr 3 złożona przez Klareco Sp. z o.o., Kłaczyna 3, 58-706 Roztoka, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 33,87; dla części II zamówienia ? 32,56; - Oferta nr 4 złożona przez Jarosława Żentkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 73,61; dla części II zamówienia ? 70,85; - Oferta nr 5 złożona przez Alicję Żwawiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?SKIP? GREEN SKIP, ul. Sadowa 14/2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 100; dla części II zamówienia ? 100; ­- Oferta nr 6 złożona przez Rotomat Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 42,45; dla części II zamówienia ? 32,56.
Data zamieszczenia informacji