Nr postępowania DZ/UI/341/139/13

Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania ZADANIA A2,A4,A5,B,D

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla: - Zadania A2, A4, A5 ? oferta nr 1 złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto dla: Zadania A2 ? 159.678,00 zł; Zadania A4 ? 135.648,00 zł; Zadania A5 ?123.444,00 zł. - Zadania B i D ? oferta nr 4 złożona przez ?EKOS POZNAŃ? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto dla: Zadania B ? 322.680,00 zł; Zadania D ? 90.720,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A2 ? 100; Zadanie A4 ? 100; Zadanie A5 - 100. - oferta nr 3 złożona przez ?EKOS POZNAŃ? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A2 ? 80,05; Zadanie A4- 74,50; Zadanie A5 ? 64,39; Zadanie B ? 100; Zadanie D ? 100.
Data zamieszczenia informacji