Nr postępowania DZ/IB/341/162/13

Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu z ul. Mogileńską w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowo - Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 177.611,09 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,78; - oferta nr 2: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowo - Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 3: Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 90,76; - oferta nr 4: Aneta Bałasz ? Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET ? TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 74,05; - oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Usługowo ? Handlowe INTER ? TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 73,65.
Data zamieszczenia informacji