Nr postępowania DZ/IB/341/150/13

Budowa ul. Junikowskiej i ul. Miśnieńskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: RBD System Sp. z o.o., ul. Międzyborska 33A, 60-162 Poznań (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki (członek konsorcjum), z ceną brutto: 3.630.559,61 zł (po poprawkach). PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 85,98. - oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane ?INFRAKOM? Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn, liczba uzyskanych punktów: 80,91. - oferta nr 3: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 73,03. - oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, liczba uzyskanych punktów: 89,25. - oferta nr 5: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 88,08. - oferta nr 6: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,75. - oferta nr 7: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 83,84. - oferta nr 8: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: RBD System Sp. z o.o., ul. Międzyborska 33A, 60-162 Poznań (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki (członek konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji