Nr postępowania DZ/EL/341/157/13

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) dla Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zakładu Robót Drogowych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zakład Techniki Biurowej ?INFOBIUROTECHNIKA? Sp. z o.o., ul. Promienista 121, 60-141 Poznań, z ceną brutto: 89.489,88 zł (po poprawkach). PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2: ?PRAXIS ŁÓDŹ PILECKA I PETLAK? Sp. jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź, liczba uzyskanych punktów: 89,66; - oferta nr 3: GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania s.c., ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce, liczba uzyskanych punktów: 98,20; - oferta nr 4: Adam Papierski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?MULTIKOM?, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 91,51; - oferta nr 6: Zakład Techniki Biurowej ?INFOBIUROTECHNIKA? Sp. z o.o., ul. Promienista 121, 60-141 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji