Nr postępowania DZ/UL/341/204/06

Dostawa ciagnika siodłowego dwuosiowego dla Zakładu Robót Drogowych - Gospodarstwa Pomocniczego Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Euromet Sp. z o.o., ul. Czerwone Maki 63, 30-392 Kraków, z ceną brutto 251.320,00 zł.
Data zamieszczenia informacji