Nr postępowania DZ/UI/341/139/13

Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADAŃ A1, A3, C. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla: - Zadania A1, A3, ? oferty nr 1 złożonej przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto dla: dla: Zadania A1 ? 174.798,00 zł; Zadania A3 ? 165.888,00 zł; - Zadania C ? oferty nr 4 złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SKIP Recykling M. Bąbała Sp. j. ul. Sadowa 14/2, 62-002 Suchy Las (lider konsorcjum) oraz Alicję Żwawiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SKIP Green Skip Alicja Żwawiak, ul. Łozowa 92B/10, 61- 443 Poznań (partner konsorcjum), z ceną brutto dla: Zadania C: 699.747,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): - oferta nr 1 złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A1 ? 100; Zadanie A2 ? 100; Zadanie C ? 46,44. - oferta nr 2 ? złożona przez Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KASIL Agnieszka Lis, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie C: 72,06. - oferta nr 3 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SKIP Recykling M. Bąbała Sp. j. ul. Sadowa 14/2, 62-002 Suchy Las (lider konsorcjum) oraz Alicję Żwawiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SKIP Green Skip Alicja Żwawiak, ul. Łozowa 92B/10, 61- 443 Poznań (partner konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: Zadanie A1: 96,14, Zadanie A3: 93,74, Zadanie C: 100. - oferta nr 4 złożona przez ?EKOS POZNAŃ? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A1 ? 64,93; Zadanie A3- 72,18; Zadanie C ? 38,54.
Data zamieszczenia informacji