Nr postępowania DZ/RB/341/05/14

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz Vialis Polska) na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA NR 1: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla zadania nr 1 (wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach MSR Traffic) oferta złożona przez ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 373.797,00 zł; PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ZADANIE Nr 1 - oferta nr 1: ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADANIA NR 2: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 2 (części II zamówienia) - wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach Vialis Polska ze względu na niezłożenie żadnej oferty w terminie do tego przewidzianym (zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16.1 ofertę w przedmiotowym postępowaniu należało złożyć do dnia 29 stycznia 2014r., do godz. 09:00). Zgodnie z dyspozycją przywołanego powyżej art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.
Data zamieszczenia informacji