Nr postępowania DZ/RB/341/10/14

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych Vialis Polska na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Skrajna 1, Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne, z ceną brutto: 385.998,60 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Skrajna 1, Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 100,00;
Data zamieszczenia informacji