Nr postępowania DZ/EL/341/03/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na Dostawę znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonej licytacji elektronicznej wybrano ofertę złożoną przez ?WIMED? Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów (oferta z ceną brutto 258.361,50 zł).
Data zamieszczenia informacji