Nr postępowania DZ/IB/341/15/14

Przebudowa ul. Lubczykowej na odcinku od Naramowickiej do Jemiołowej w Poznaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania: Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Data zamieszczenia informacji