Nr postępowania DZ/UTZ/341/19/14

Rewaloryzacja szaty roślinnej wraz z montażem elementów małej architektury na skwerze przy ul. Traugutta i ul. Hetmańskiej oraz wykonanie obsadzeń przy ul. Hetmańskiej, Czeremchowej i Niedziałkowskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto ? 123.399,90 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 1: GARTE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 93,17; - Oferta nr 2: Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 100.; - Oferta nr 3: Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MaGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 77,28; - Oferta nr 5: GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 69,95.
Data zamieszczenia informacji